Phân bón Thiên Nông NPK 13.13.13+TE

Là phân bón NPK Cao cấp, chuyên dùng cho các cây ăn trái (cam, bưởi, vải,..), cây rau màu, cây công nghiệp giá trị cao và các cây trồng khác.


1.Thành phần

+ Đạm tổng số (Nts): 13%,

+ Lân hữu hiệu (P2O5hh): 13%,

+ Kali hữu hiệu (K2Ohh): 13%

+ Silic hữu hiệu (SiO2hh): 1%

+ TE: Kẽm (Zn): 80ppm, Sắt (Fe): 50ppm , Bo (B): 50ppm

2. Tác dụng: Cung cấp đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng cho cây trồng

Kích thích cây phát triển khỏe mạnh, ra hoa nhiều, tạo củ, tạo quả,

Tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh.

Làm tăng năng suất và chất lượng quả, củ.

3. Lượng bón:

– Cây có múi (cam, quýt, bưởi,…), cây ăn quả (nhãn, vải, chuối, thanh long,….)

+ Thời kỳ cơ bản: (từ trồng đến 2 năm tuổi): Bón 2 lần/năm.  Lượng bón: 0,5 – 1kg/cây/lần bón

+ Thời kỳ kinh doanh: Lượng bón: 3-5 kg/cây; chia làm 4 lần trong vụ: sau thu hoạch, trước khi ra hoa, sau khi đậu quả và nuôi quả.

– Cây cà phê, cao su: 1,5-4 kg/cây/năm, chia làm 3 lần bón đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa.

– Cây hồ tiêu: 2-4kg/nọc/năm, chia làm 3 lần bón đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa.

– Cây công nghiệp ngắn ngày: 200-300 kg/ha/lần bón, cho các thời kỳ trước khi trồng, thời kỳ cây con, thời kỳ sinh trưởng.

– Cây lương thực (lúa, ngô): 10-15 kg/sào/lần bón, 600-900 kg/ha; bón cho các thời kỳ bón lót, bón thúc

– Các loại rau màu và cây trồng khác: 15-25 kg/sào 500m2, 300-500 kg/ha. Bón tùy theo từng thời kỳ sinh trưởng của cây trồng.