cây vụ đông

Đa dạng hoá cây trồng trong vụ đông

Sản xuất vụ đông năm 2023 được đánh giá có nhiều thuận lợi do thu hoạch lúa mùa ở các địa phương sớm hơn; giá vật tư đầu vào dự báo giảm; dự báo nhu cầu nhập khẩu tại thị […]

CHI TIẾT